تبلیغات:

Arabic Translator / Dictionary

Arabic Translator / Dictionary

آن جالب است به ترجمه! ترجمه از عربی به انگلیسی یا از انگلیسی به عربی. - شامل فرهنگ لغت توجه: این برنامه در حال حاضر با استفاده از اجازه SMS بنابراین شما می توانید SMS های دریافتی را ترجمه کنید. برنامه نخواهد SMS های خود را برای هر هدف دیگر به عنوان خوانده شده، و یا ارسال SMS به شما یا هر کس. * نیاز به اینترنت فعال - بشنو تلفظ زمانی که به عربی ترجمه شده است. - این نسخهها کار میکند حتی زمانی که فونت عربی در دسترس نیست در دستگاه - ترجمه کپی برای چسباندن در هر برنامه، مانند ایمیل - ارسال ترجمه به عنوان...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
Google Android 1.0

Google Android 1.0