تبلیغات:

Achievements 4 Battlefield 3

Achievements 4 Battlefield 3

این برنامه چک لیست موفقیت میدان جنگ 3 در ایکس باکس 360 است که اجازه می دهد تا شما را به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1240 امتیاز پرنیان است. دستاوردها 4 بازی Battlefield 3 است وی?گی های: · همه 48 دستاورد ها گنجانده شده است. این شامل برگشت به Karkand و بستن محله DLC دستاوردها. · توضیحات برای همه 48 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که یک ردیف فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر

Achievements 4 Battleship

Achievements 4 Battleship

این برنامه چک لیست موفقیت برای کشتی جنگی در ایکس باکس 360 است که اجازه می دهد تا شما را به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان است. که دستاوردها 4 کشتی جنگی امکانات: · همه 33 دستاورد ها گنجانده شده است. · توضیحات برای همه 33 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که یک ردیف فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر

Achievements 4 Dead Island

Achievements 4 Dead Island

چک لیست موفقیت برای جزیره مرده بر روی ایکس باکس 360، به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1250 امتیاز پرنیان. که دستاوردها 4 مرده جزیره است وی?گی های: · همه 58 دستاورد ها گنجانده شده است. این شامل حمام خون آرنا DLC غنائم. · توضیحات برای همه 58 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که انتخاب شده فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر

Achievements 4 Dirt Showdown

Achievements 4 Dirt Showdown

این برنامه چک لیست موفقیت برای مرحله نهایی مسابقات خاک در ایکس باکس 360 است که اجازه می دهد تا شما را به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان است. که دستاورد ها 4 خاک مرحله نهایی مسابقات امکانات: · همه 49 دستاورد ها گنجانده شده است. · توضیحات برای همه 49 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که انتخاب شده فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Achievements 4 FIFA 12

Achievements 4 FIFA 12

چک لیست موفقیت برای FIFA 12 بر روی ایکس باکس 360، به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان. که دستاوردها 4 FIFA 12 به وی?گی های: · همه 46 دستاورد ها گنجانده شده است. · توضیحات برای همه 46 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که انتخاب شده فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر

Achievements 4 FIFA Street

Achievements 4 FIFA Street

چک لیست موفقیت برای خیابان FIFA بر روی ایکس باکس 360، به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان. که دستاوردها 4 FIFA خیابان امکانات: · همه 34 دستاورد ها گنجانده شده است. · توضیحات برای 34 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که انتخاب شده فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر

Achievements 4 Forza 4

Achievements 4 Forza 4

چک لیست موفقیت برای Forza سی 4 در ایکس باکس 360، به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان. که دستاوردها 4 فورزا 4 امکانات: · همه 48 دستاورد ها گنجانده شده است. · توضیحات برای همه 48 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که انتخاب شده فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر

Achievements 4 Future Soldier

Achievements 4 Future Soldier

سرباز آینده در ایکس باکس 360 است که اجازه می دهد تا شما را به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان: - این برنامه چک لیست موفقیت برای شبح Recon است. که دستاوردها 4 آینده سرباز امکانات: · همه 50 دستاورد ها گنجانده شده است. · توضیحات برای همه 50 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که یک ردیف فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Achievements 4 Game of Thrones

Achievements 4 Game of Thrones

این برنامه چک لیست موفقیت برای بازی از Thrones را بر روی ایکس باکس 360 است که اجازه می دهد تا شما را به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان است. که دستاوردها 4 بازی از Thrones را به وی?گی های: · همه 50 دستاورد ها شامل · توضیحات برای همه 50 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که یک ردیف فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر

Achievements 4 Ice Age 4

Achievements 4 Ice Age 4

بازی های قطب شمال در ایکس باکس 360 است که اجازه می دهد تا شما را به پیگیری پیشرفت خود را به سمت 1000 امتیاز پرنیان قاره رانش: - این برنامه چک لیست موفقیت برای عصر یخبندان 4 است. که دستاوردها 4 عصر یخبندان 4 امکانات: · 40 دستاورد ها گنجانده شده است. · توضیحات برای همه 40 دستاورد ها · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار زمانی که یک چک باکس فشرده ذخیره شده است. · پیشرفت موفقیت شما به طور خودکار در هنگام راه اندازی مجدد برنامه بارگذاری شده · شرح دستاورد نشان داده شده است زمانی که انتخاب شده فشار داده شده...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من