تبلیغات:

Collins Mini Gem German-Portuguese & Portuguese-German Dictionary (Android)

Collins Mini Gem German-Portuguese & Portuguese-German Dictionary (Android)

تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان از پرتغالی و آلمانی در تمام سنین است. نوشته های پوشش روزمره آلمانی و پرتغالی بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که از داشتن تمام لغات شما نیاز دارید. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      از کار را درست انجام: همه کلمات ضروری و عبارات شما را در پرتغالی و آلمانی است نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند. کالینز کوتاه سنگ آلمانی پرتغالی و فرهنگ لغت پرتغالی آلمانی است که در اینجا در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده است. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است      فرهنگ لغت از ابزارک دستگاه دسترسی...

اطلاعات بیشتر

Collins Mini Gem German-Polish & Polish-German Dictionary (Android)

Collins Mini Gem German-Polish & Polish-German Dictionary (Android)

تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان لهستانی و آلمانی در تمام سنین است. نوشته های پوشش روزمره آلمانی و لهستانی بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که از داشتن تمام لغات شما نیاز دارید. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      از کار را درست انجام: همه کلمات و عبارات ضروری شما را در لهستانی و آلمانی است نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند. کالینز کوتاه سنگ آلمانی لهستانی و دیکشنری لهستانی و آلمانی است که در اینجا در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده است. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است      فرهنگ لغت از ابزارک دستگاه دسترسی...

اطلاعات بیشتر

Collins Mini Gem German-Norwegian & Norwegian-German Dictionary (Android)

Collins Mini Gem German-Norwegian & Norwegian-German Dictionary (Android)

تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان زبان نرو?ی و آلمانی در تمام سنین است. نوشته های پوشش روزمره آلمانی و نرو?ی بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که از داشتن تمام لغات شما نیاز دارید. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      از کار را درست انجام: همه کلمات ضروری و عبارات شما را به زبان نرو?ی و آلمانی است نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند. کالینز کوتاه سنگ آلمانی نرو?ی و دیکشنری نرو?ی، آلمانی است که در اینجا در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده است. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است      فرهنگ لغت از ابزارک دستگاه دسترسی...

اطلاعات بیشتر

Collins Mini Gem German-Greek & Greek-German Dictionary (Android)

Collins Mini Gem German-Greek & Greek-German Dictionary (Android)

تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان از یونان و آلمان در تمام سنین است. نوشته های پوشش روزمره آلمانی و یونانی بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که از داشتن تمام لغات شما نیاز دارید. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      از کار را درست انجام: همه کلمات ضروری و عبارات شما را در یونانی و آلمانی است نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند کالینز کوتاه سنگ آلمانی یونانی و فرهنگ لغت یونانی آلمانی است که در اینجا در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده است. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است      فرهنگ لغت از ابزارک دستگاه دسترسی...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Collins Mini Gem German-French & French-German Dictionary (Android)

Collins Mini Gem German-French & French-German Dictionary (Android)

تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان فرانسه و آلمان در تمام سنین است. نوشته های پوشش روزمره آلمانی و فرانسه بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که از داشتن تمام لغات شما نیاز دارید. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      از کار را درست انجام: همه کلمات و عبارات شما را در فرانسه و آلمان است نیاز ضروری      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند. کالینز کوتاه سنگ در آلمان و فرانسه و دیکشنری فرانسه و آلمان است که در اینجا در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده است. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است      فرهنگ لغت از ابزارک دستگاه دسترسی...

اطلاعات بیشتر

Collins Mini Gem German-Czech & Czech-German Dictionary (Android)

Collins Mini Gem German-Czech & Czech-German Dictionary (Android)

تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان از چک و آلمان در تمام سنین است. نوشته های پوشش روزمره آلمانی و چک بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که از داشتن تمام لغات شما نیاز دارید. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      از کار را درست انجام: همه کلمات و عبارات ضروری شما را در چک و آلمان است نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند. کالینز کوتاه سنگ آلمانی چک و دیکشنری چک و آلمان است که در اینجا در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده است. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است      فرهنگ لغت از ابزارک دستگاه دسترسی...

اطلاعات بیشتر

Collins Mini Gem German-Croatian & Croatian-German Dictionary (Android)

Collins Mini Gem German-Croatian & Croatian-German Dictionary (Android)

تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان از کرواسی و آلمان در تمام سنین است. نوشته های پوشش روزمره آلمانی و کروات بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که از داشتن تمام لغات شما نیاز دارید. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      از کار را درست انجام: همه کلمات و عبارات ضروری شما را در کرواسی و آلمان نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند. کالینز کوتاه سنگ آلمان و کرواسی و دیکشنری کرواسی و آلمان است که در اینجا در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده است. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است      فرهنگ لغت از ابزارک دستگاه دسترسی...

اطلاعات بیشتر

Collins German Dictionary (Android)

Collins German Dictionary (Android)

اگر شما شروع به یادگیری آلمانی، و یا می خواهید به گسترش دانش خود را از زبان کالینز آلمانی دیکشنری کتاب ایده آل برای کمک به شما را در درک و برقراری ارتباط است. این مدرن، کاربر پسند فرهنگ لغت اولویت را به وا?گان روزمره و زبان از امور جاری، کسب و کار و گردشگری می دهد. همانطور که در تمام لغت نامه های کالینز، تاکید شده است بصورتی پایدار و محکم در زبان و عبارات معاصر قرار داده است. قبل از هر چیز مجاز در زبان امروز      در بیش از 80000 کلمات، عبارات و تعاریف است      از جامع و به روز پوشش تمام کلمات و عبارات شما نیاز دارید، و آلمان به روز شده برای اصلاحات املایی جدید      در آسان برای استفاده از راهنمای دستور زبان آلمانی - مکمل در این فرهنگ لغت است      در عمق درمان از کلمات مشکل است      از پاک کردن طرح بندی رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی      در یادداشت های فرهنگی ارائه دیدی نسبت به زندگی در کشورهای آلمانی زبان است وا?ه ابزار برای زندگی است. و کالینز فرهنگ لغت می سازد آنها را برای شما کار می کنند. کالینز آلمانی دیکشنری در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

DUDEN Deutsches Universalworterbuch (Android)

DUDEN Deutsches Universalworterbuch (Android)

منابع و اصطلاحات، با بیش از 500000 برنامه های کاربردی نمونه و همچنین داده ها را برای خط، بحث و گفتگو، منشاء، دستور زبان و سبک.              این فرهنگ لغت جامع از زبان مدرن آلمان تا کنون بیش از 500،000 برنامه های کاربردی نمونه. پس از تنظیم و نوشتن واجب سال 2006 مقالات مرجع جدید با حدود 140 پشتیبانی عناصر تشکیل کلمه رنگی اضافه شده است.                              طرح از پاک کردن و سازمان است                 طریقه استفاده از از رنگ ها در هر دو جهت است                  در تعاریف به راحتی قابل دسترسی است...

اطلاعات بیشتر

PONS Standardworterbuch Spanisch (Android)

PONS Standardworterbuch Spanisch (Android)

اسپانیا و آلمان و اسپانیا      برای با کلمات جدید اضافه شده در نسخه 2005 است      در انتخاب وا?گان تا به تاریخ است     اصطلاحات در استفاده روزانه است     جعبه در اطلاعات فرهنگ، کشور و مردم است      برای با خط جدید و قدیمی است فرمت دیکشنری دیکشنری پونز استاندارد اسپانیایی دیکشنری در فرمت دیکشنری الکترونیکی ارائه شده. دیکشنری ارائه می دهد بهترین تجربه را در مرجع تلفن همراه و برای هر پلت فرم های دستی است.      در جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید     رونوشت در تسهیل تلفظ      در لینک بین کلمات مختلف مربوط است     تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن است     پشتیبانی از از فرهنگ های متعدد نصب شده در یک زمان     پشتیبانی از برای کارت های حافظه است چه در نسخه 1.70 جدید است؟     قابلیت برای کلمه فرهنگ از روز را به عنوان یک ویجت را بر روی صفحه نمایش تلفن منزل است      از فیلترهای سفارشی دستی اضافه شده است برای کمک به شما به راحتی قرار دادن کلمه شما در جستجوی               در فازی فیلتر مورد استفاده زمانی که شما مطمئن نیستید که از املای درست یک کلمه است نمی          از کلید وا?ه مورد استفاده قرار گیرد به مواردی از کلمه کلیدی در درون کلمات دیگر ترکیب شود          از کارت های وحشی - "؟"...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من