تبلیغات:

12 Signs Of Zodiac

12 Signs Of Zodiac

12 نشانه هایی از زودیاک را می توان به هر دو مردانه و زنانه، مثبت و منفی، و یا، فعال و غیر فعال تقسیم شده است. نشانه مردانه برج حمل، برج جوزا، لئو، برج میزان، صورت فلکی قوس و دلو، در حالی که نشانه های زنانه ثور، سرطان، برج سنبله، برج عقرب، برج جدی و حوت. اگر شما مطمئن نیستید در مورد ثبت نام خود هستند، اینجا کلیک کنید برای پیدا کردن. دانلود این نرم افزار برای یادگیری خصوصیات مهم نشانه هایی از زودیاک...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

تبلیغات:

جستجو توسط دستگاه
دستگاه من