تبلیغات:

Audio Collins Mini Gem Korean-Danish & Danish-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Danish & Danish-Korean Dictionary (Android)

از اروپا'' پیشرو دو زبانه دیکشنری ناشر                                        کالینز کوتاه سنگ کره ای، دانمارکی و فرهنگ لغت دانمارکی، کره ای تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان کره ای و دانمارکی در تمام سنین است. فرهنگ لغت حدود 10،000 کلمه از هر زبان با کالینز از پیش ضبط شده صوتی تلفظ برای هر کلمه را پوشش می دهد.               از اروپا'' پیشرو دو زبانه دیکشنری ناشر:      از کار را درست انجام: همه کلمات ضروری و عبارات شما را در دانمارک و کره ای نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی      به راحتی تلفظ صحیح با زبان مادری تلفظ صوتی از پیش ضبط شده است ...

اطلاعات بیشتر

Audio Collins Mini Gem Korean-English & English-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-English & English-Korean Dictionary (Android)

از اروپا'' پیشرو دو زبانه دیکشنری ناشر                                        کالینز کوتاه سنگ کره ای انگلیسی و دیکشنری انگلیسی به کره ای تا به تاریخ، فرهنگ لغت آسان مرجع، ایده آل برای زبان آموزان کره ای و انگلیسی در همه سنین است. فرهنگ لغت حدود 10،000 کلمه از هر زبان با کالینز از پیش ضبط شده صوتی تلفظ برای هر کلمه را پوشش می دهد.               از اروپا'' پیشرو دو زبانه دیکشنری ناشر:      از کار را درست انجام: همه کلمات و عبارات ضروری شما را در زبان انگلیسی و کره ای نیاز      از دریافت وجود دارد سریع: جستجوی سریع شما را به سرعت به کلمات شما می خواهید     طرح در رنگ کمک می کند تا شما در پیدا کردن آنچه شما به دنبال سرعت و به آسانی      به راحتی تلفظ صحیح با زبان مادری تلفظ صوتی از پیش ضبط شده است ...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من