تبلیغات:

Advanced Catalan Dictionary (Android)

Advanced Catalan Dictionary (Android)

از Enciclopedia Catalana شامل 135.000 تعاریف، اصطلاحات و عبارات. شامل: نمونه هایی از استفاده، صرف، وا?ه های جدید، اصطلاحات و خیلی بیشتر. راه اندازی قیمت: 29.99؟! (قیمت از وا?هنامه کاغذ: 46،30 / 64،64 $) عملی ترین راه برای استفاده از لغت نامه.               Enciclopedia Catalana یک کاتولوگ از نزدیک به 100 عنوان کتاب، از جمله فرهنگ لغت تک زبانه از کاتالان و مجموعه اصلی از فرهنگ دو زبانه بین کاتالان و زبان های دیگر، و همچنین به عنوان وا?ه نامه کاتالان موضوعی، جامع و...

اطلاعات بیشتر

Advanced Catalan Dictionary (Android)

Advanced Catalan Dictionary (Android)

شامل 135.000 تعاریف، اصطلاحات و عبارات. شامل: نمونه هایی از استفاده، صرف، وا?ه های جدید، اصطلاحات و خیلی بیشتر. راه اندازی قیمت: 29.99؟! (قیمت از وا?هنامه کاغذ: 46،30 / 64،64 $) عملی ترین راه برای استفاده از لغت...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Advanced Catalan Dictionary and Thesaurus (Android)

Advanced Catalan Dictionary and Thesaurus (Android)

این بسته نرم افزاری نرم افزار شامل پیشرفته کاتالان دیکشنری (135.000 تعاریف، اصطلاحات و عبارات) و پیشرفته کاتالان اصطلاحنامه (75000 مترادف). جستجوی پیشرفته کاتالان دیکشنری شامل نمونه هایی از استفاده، صرف، وا?ه های جدید، اصطلاحات و خیلی بیشتر. جستجوی پیشرفته کاتالان اصطلاحنامه شامل متضاد، شرایط آنالوگ، مثال ها و یادداشت استفاده، تعاریف و خیلی بیشتر. · جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید · رونوشت تسهیل تلفظ · لینک بین کلمات مختلف مربوط · تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن · پشتیبانی از کارت های حافظه · فیلترها برای کمک به شما در مکانی که کلمه شما در جستجوی · سریع مقاله پیمایش · قابلیت به کلمه فرهنگ از روز را به عنوان یک ویجت را بر روی صفحه نمایش تلفن منزل · قابلیت جستجوی کلمات در لغت نامه نصب شده از طریق تلفن از وی?گی های جستجوی...

اطلاعات بیشتر

Advanced Catalan Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

Advanced Catalan Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

شامل همه وا?گان هر نیاز کاربر یا ممکن است به کاتالان در تمام حوزه های زندگی شخصی و حرفه ای خود نیاز دارند.                            جزئیات دیکشنری:      برای 66000 در نوشته های      برای 14500 در subentries (عبارات، اصطلاحات و ضرب المثل ها)      برای 134.000 در تعریف      از اطلاعات مورفولو?یک (مدل های منظم و نامنظم صرف فعل و جمع های بی قاعده) است      در رپرتوار گسترده و جامع از زبان مشترک و اصطلاحات در همه زمینه های علمی و فنی است      از پیشوندها و پسوندها است     نمونه هایی برای استفاده است      برای وا?ه های جدید کنندگان امکانات دیکشنری:      از نگاه کردن کلمات ناآشنا به طور مستقیم از صفحه نمایش! فرهنگ لغت ترجمه ها فراهم می کند در جعبه جستجوی سریع در کنار نتایج جستجوی دیگر.      برای لیست از کلمات مشابه است در مورد غلط املایی نمایش داده می شود.      در یافتن کلمه حتی اگر شما املای دقیق آن با استفاده از کلمات جستجو شده (استفاده از "*" و "؟" کاراکتر به جای نامه های از دست رفته) را نمی دانند.      از ادغام فرهنگ لغت با نرم افزار فلش کارت است و با کلمات شما را از فرهنگ اضافه شده است امتحان خود را.      از خود را با کلمه از ویجت روز در صفحه اصلی خود را تست کنید. ورود تصادفی از فرهنگ لغت روزانه تغییر می کند. **      در...

اطلاعات بیشتر

Advanced Catalan Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

Advanced Catalan Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

شامل همه وا?گان هر نیاز کاربر یا ممکن است به کاتالان در تمام حوزه های زندگی شخصی و حرفه ای خود نیاز دارند. جزئیات دیکشنری:      برای 66000 در نوشته های      برای 14500 در subentries (عبارات، اصطلاحات و ضرب المثل ها)      برای 134.000 در تعریف      از اطلاعات مورفولو?یک (مدل های منظم و نامنظم صرف فعل و جمع های بی قاعده) است      در رپرتوار گسترده و جامع از زبان مشترک و اصطلاحات در همه زمینه های علمی و فنی است      از پیشوندها و پسوندها است     نمونه هایی برای استفاده است      برای وا?ه های جدید کنندگان امکانات دیکشنری:      از نگاه کردن کلمات ناآشنا به طور مستقیم از صفحه نمایش! فرهنگ لغت ترجمه ها فراهم می کند در جعبه جستجوی سریع در کنار نتایج جستجوی دیگر.      برای لیست از کلمات مشابه است در مورد غلط املایی نمایش داده می شود.      در یافتن کلمه حتی اگر شما نمی دانستید املای دقیق آن با استفاده از کلمات جستجو شده (استفاده کنید؟؟؟ و؟ *؟ کاراکتر به جای نامه های از دست رفته).      از ادغام فرهنگ لغت با نرم افزار فلش کارت است و با کلمات شما را از فرهنگ اضافه شده است امتحان خود را.      از خود را با کلمه از ویجت روز در صفحه اصلی خود را تست کنید. ورود تصادفی از فرهنگ لغت روزانه تغییر می کند. **      در نصب دیکشنری بر روی کارت های...

اطلاعات بیشتر

Advanced Catalan Thesaurus (Android)

Advanced Catalan Thesaurus (Android)

شامل 75000 مترادف. شامل: متضاد، شرایط آنالوگ، مثال ها و یادداشت استفاده، تعاریف و خیلی بیشتر. · جستجو پویا از کلمات در حالی که شما تایپ می کنید · رونوشت تسهیل تلفظ · لینک بین کلمات مختلف مربوط · تاریخچه برای دیدن آخرین 50 کلمات مورد نظر شما نگاه کردن · پشتیبانی از کارت های حافظه · فیلترها برای کمک به شما در مکانی که کلمه شما در جستجوی · سریع مقاله پیمایش · قابلیت به کلمه فرهنگ از روز را به عنوان یک ویجت را بر روی صفحه نمایش تلفن منزل · قابلیت جستجوی کلمات در لغت نامه نصب شده از طریق تلفن از وی?گی های جستجوی...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Advanced Spanish-Catalan and Catalan-Spanish Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

Advanced Spanish-Catalan and Catalan-Spanish Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

شامل غنی ترین، کامل ترین و به روز ترین زن و شوهر از لغت نامه های بین این دو زبان. و اکنون، در یک محصول واحد، شما می توانید از یک دیگر در یک کلیک به! ایده آل برای حل شک و تردید و مشکلات ترجمه که ممکن است در انتقال از یک زبان به زبان دیگر بوجود می آیند، در راه روشن، عملی و جامع است. پیشرفته اسپانیایی کاتالان و کاتالان، اسپانیایی فرهنگ لغت از Enciclopedia Catalana برای آندروید است جزئیات دیکشنری: اسپانیایی کاتالان:      برای 58000 در نوشته های      برای 114.000 در حواس است      برای 18000 عبارات، اصطلاحات و ضرب المثل ها است      برای 15000 نمونه هایی از استفاده است      برای 2400 به نام های تاریخی، اساطیری، شخصی و محل نمونه هایی از استفاده است      برای فعل صرف در کاتالان و کاستیلی است کاتالان، اسپانیایی:      برای 56000 در نوشته های      برای 105.000 در حواس است      برای 17000 عبارات، اصطلاحات و ضرب المثل ها است      برای 15000 نمونه هایی از استفاده است      برای 2200 به نام های تاریخی، اساطیری، شخصی و محل نمونه هایی از استفاده است      برای فعل صرف در کاتالان و کاستیلی است امکانات دیکشنری:      از نگاه کردن کلمات ناآشنا به طور مستقیم از صفحه نمایش! فرهنگ لغت ترجمه ها فراهم می کند در جعبه جستجوی سریع در کنار نتایج جستجوی دیگر....

اطلاعات بیشتر

Advanced Spanish-Catalan Catalan-Spanish Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

Advanced Spanish-Catalan Catalan-Spanish Dictionary from Enciclopedia Catalana for Android

شامل غنی ترین، کامل ترین و به روز ترین زن و شوهر از لغت نامه های بین این دو زبان. و اکنون، در یک محصول واحد، شما می توانید از یک دیگر در یک کلیک به! ایده آل برای حل شک و تردید و مشکلات ترجمه که ممکن است در انتقال از یک زبان به زبان دیگر بوجود می آیند، در راه روشن، عملی و جامع است. جزئیات دیکشنری: اسپانیایی کاتالان:      برای 58000 در نوشته های      برای 114.000 در حواس است      برای 18000 عبارات، اصطلاحات و ضرب المثل ها است      برای 15000 نمونه هایی از استفاده است      برای 2400 به نام های تاریخی، اساطیری، شخصی و محل نمونه هایی از استفاده است      برای فعل صرف در کاتالان و کاستیلی است کاتالان، اسپانیایی:      برای 56000 در نوشته های      برای 105.000 در حواس است      برای 17000 عبارات، اصطلاحات و ضرب المثل ها است      برای 15000 نمونه هایی از استفاده است      برای 2200 به نام های تاریخی، اساطیری، شخصی و محل نمونه هایی از استفاده است      برای فعل صرف در کاتالان و کاستیلی است امکانات دیکشنری:      از نگاه کردن کلمات ناآشنا به طور مستقیم از صفحه نمایش! فرهنگ لغت ترجمه ها فراهم می کند در جعبه جستجوی سریع در کنار نتایج جستجوی دیگر.      برای مورفولو?ی ما?ول به کمک می کند تا برای ترجمه کلمات در هر شکل گرامری (برای فرهنگ لغت...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من